برنامه زمانی آزمون‌های آزمایشی تیزهوشان ششم و نهم در سال تحصيلي ۱۴۰۳ -۱۴۰۲                                          

 • آزمون اول(مرحله‌ای):  ۲۶ آبان ماه 
 • آزمون دوم(مرحله‌ای): ۲۴ آذر ماه
 • آزمون سوم(مرحله‌ای): ۲۹ دی ماه
 • آزمون چهارم(مرحله‌ای):  ۱۳ بهمن ماه
 • آزمون پنجم (مرحله‌ای): ۲۵ اسفند ماه
 • آزمون ششم(مرحله‌ای): ۲۶ اسفند ماه
 • آزمون هفتم(مرحله‌ای):  ۲۴ فروردین ماه
 • آزمون هشتم(جامع): ۷ اردیبهشت ماه
 • آزمون نهم (جامع):  ۲۸ اردیبهشت ماه
 • آزمون دهم (جامع): ۱۸ خرداد ماه

برنامه محتوایی آزمون‌ها

آزمون اول

 • دفترچه ۱: هوش هندسی(دوبعدی و سه بعدی)
 • دفترچه۲: دقت، سرعت و تمرکز(فقط پایه ششم)

آزمون دوم

 • دفترچه ۱: هوش هندسی(دوبعدی و سه بعدی)
 • دفترچه۲: دقت، سرعت و تمرکز(فقط پایه ششم)

آزمون سوم

 • دفترچه ۱: هوش کلامی
 • دفترچه۲: دقت، سرعت و تمرکز(فقط پایه ششم)

آزمون چهارم

 • دفترچه ۱: هوش هندسی و کلامی
 • دفترچه۲: دقت، سرعت و تمرکز(فقط پایه ششم)

آزمون پنجم

 • دفترچه ۱: هوش محاسباتی
 • دفترچه۲: دقت، سرعت و تمرکز(فقط پایه ششم)

آزمون ششم

 • دفترچه ۱: هوش منطقی و طبیعی
 • دفترچه۲: دقت، سرعت و تمرکز(فقط پایه ششم)

آزمون هفتم

 • دفترچه ۱: هوش محاسباتی، منطقی و طبیعی
 • دفترچه۲: دقت، سرعت و تمرکز(فقط پایه ششم)

آزمون هشتم

 • دفترچه ۱: جامع شبیه ساز سمپاد
 • دفترچه۲: دقت، سرعت و تمرکز(فقط پایه ششم)

آزمون نهم

 • دفترچه ۱: جامع شبیه ساز سمپاد
 • دفترچه۲: دقت، سرعت و تمرکز(فقط پایه ششم)

آزمون دهم

 • دفترچه ۱: جامع شبیه ساز سمپاد
 • دفترچه۲: دقت، سرعت و تمرکز(فقط پایه ششم)