سوالات تیزهوشان ششم ابتدایی هر دوره همراه با پاسخنامه

آزمون تیزهوشان

دفترچه سوالات آزمون تیزهوشان به همراه پاسخنامه ســــال ۹۷-۹۸

آزمون تیزهوشان

دفترچه سـوالات آزمون تیزهوشان به همراه پاسخنامه سال ۹۸-۹۹

آزمون تیزهوشان

دفترچه سوالات آزمون تیزهوشان به همراه پاسخنامه ســــال ۹۹-۱۴۰۰

آزمون تیزهوشان

دفترچه سوالات آزمون تیزهوشان به همراه پاسخنامه ســـال ۱۴۰۰-۱۴۰۱

آزمون تیزهوشان

دفترچه سوالات آزمون تیزهوشان به همراه پاسخنامه ســــال ۱۴۰۱-۱۴۰۲